Situatie rond Corona-virus

Tot nadere berichtgeving zullen de kerkdiensten alleen via internet en de kerkradio te beluisteren zijn. We hopen op uw begrip voor deze noodzakelijke, ingrijpende maatregel. We mogen dankbaar zijn voor de mogelijkheden die we hebben om op afstand toch naar het Woord des Heeren te luisteren.

Collecten

Aangezien we nu niet de mogelijkheid hebben om ons geld in de collectezak te doen, hopen we dat u dit per bank wilt over te maken.

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Overige uitzendingen via de kerkradio en internet

Er zijn in de komende periode extra uitzendingen via kerkradio en internet door de gezamenlijke kerken. Vanuit ons kerkgebouw vinden komende week de volgende uitzendingen plaats:

Dinsdag 7 april:           10:00 – 11:00 uur     meditatie (kerkgebouw onder voorbehoud)

Woensdag 8 april:        10:00 – 11:00 uur     Pastoraal programma dhr. Van ’t Noordende

Donderdag 9 april:       10:00 – 11:00 uur     Oranjehof met u in gesprek / orgelspel Henri Frens

I.v.m. de Goede Vrijdag is er op vrijdag geen orgelbespeling.

Zie voor de overige uitzendingen van de andere gemeenten de website van Oranjehof https://www.oranjehof.org/programma-extra-uitzendingen-kerkradio/ . U zult begrijpen dat de opstart van zo’ n programma met vallen en opstaan gepaard gaat en dat er soms geïmproviseerd moet worden. Ook zullen de uitzendingen tijdens Goede Vrijdag en Pasen niet doorgaan. We proberen u zo goed mogelijk te informeren. De uitzendingen kunt u via kerkradio of internet beluisteren. Kijk wel vanuit welk kerkgebouw op dat moment wordt uitgezonden.

Internet-uitzending

In de afgelopen week is er een uitbreiding gedaan op onze internetuitzending. Vanaf heden kan ook via kerkdienstgemist.nl live mee geluisterd worden (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1992-Hervormde-Gemeente-Elspeet). Dit werkt niet via Internet Explorer, maar wel via Microsoft Edge en Google Chrome. Via kerkomroep.nl blijft het ook mogelijk om mee te luisteren, maar wij raden u aan om voorlopig te kiezen voor kerkdienstgemist.nl. Het terugluisteren van eerder uitgezonden kerkdiensten is alleen mogelijk via kerkomroep.nl. Op de website van de kerk staat vanaf nu een link naar beide platforms. Als u geen mogelijkheid hebt om thuis mee te luisteren of hierover vragen hebt, wilt u dan contact opnemen met ouderling E. Mulder (06-12897617).

Aandacht voor ouderen en eenzamen (oproep)

Laten we in deze zorgelijke tijd omzien naar elkaar. Daarom ook een hartelijke oproep om met elkaar mee te leven en vooral de ouderen en eenzamen een kaartje te sturen of te bellen. Als u zorgen heeft of graag iemand wilt spreken, kunt ten allen tijde telefonisch contact opnemen met de predikant of wijkouderling. We willen graag met u meeleven, maar bezoekwerk kan helaas nu even niet. Laat ons weten als we u ergens mee kunnen helpen.

Naast het contact vanuit de kerkenraad probeert ook de vrouwenvereniging mee te leven met de ouderen en eenzamen. Jaarlijks bezoeken zij ook oudere mensen in de gemeente. Dat kan nu ook niet. Daarom proberen zij nu ook via de telefoon en met kaartjes met hen mee te leven. Vanwege de privacywetgeving kunnen wij geen lijst met adressen publiceren, maar als u hier ook bij wilt helpen, wilt u dit dan doorgeven aan Gretha van het Goor, tel. 0577-49 13 80 mail: hvhgoor@solcon.nl. We denken hierbij ook met name aan leden van de mannenvereniging, die met onze weduwnaars en alleenstaande oudere mannen willen meeleven. Van harte aanbevolen.

We roepen u ook op om andere gemeenteleden, die dit wellicht niet lezen, zoveel mogelijk op dit bericht te wijzen of dit bericht door te sturen.

Overige mededelingen

Wilt u bij besmetting met het Corona-virus of bij sterke vermoedens van deze ziekte, de predikant of scriba op de hoogte stellen? 
Gezien alle onzekerheid moeten we voortdurend overwegen wat de meest verantwoorde maatregel is. Nieuwe berichtgeving zal via de website (www.hervormd-elspeet.nl), de bekende e-mailadressen en WhatsApp-contacten bekendgemaakt worden. Als u dit nog niet hebt doorgegeven, kunt u dit alsnog doen door uw gegevens te mailen naar de scriba, ouderling J. Fijan (scriba@hervormd-elspeet.nl).

Jongerencatechisatie

Maandagavond:

18.30 uur - 12 en 13 jaar
19.30 uur - 14 en 15 jaar
20.30 uur - 16 jaar en ouder

Vrijdagavond:

19.00 uur - jongeren die anders niet kunnen

Van oktober tot Goede Vrijdag worden er catechisaties gegeven in ’t Kerkerf. Elke les duurt een klein uurtje. Onderwijs wordt gegeven uit ‘De Goddelijke Waarheden’ van Abraham Hellenbroek en de Heidelberger Catechismus. De bedoeling van de catechisatie is om de jeugd te onderwijzen in de belangrijkste punten van de leer van de kerk van alle eeuwen. Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat het in het hoofd zit, maar dat het ook in het hart mag gaan leven en in de praktijk van het leven handen en voeten krijgt. Het gaat dus om hoofd, hart en handen.

Er is geen catechisatie in de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Ook niet als er in die week biddag of dankdag plaatsvindt. Twintig lesuren zullen er per groep gegeven worden.

Het kan zijn dat er onder de jeugd vragen leven, over van alles en nog wat, dat met het geestelijk leven te maken heeft. Dat kan in principe altijd ter sprake komen. Wanneer het echt een onderwerp is waar we een avond mee kunnen vullen dan worden de onderwerpen opgespaard voor de laatste catechisatieles(sen). Van harte willen we de jeugd aanmoedigen om met e.e.a. voor de dag te komen. Er is niets mooier als we met alle vragen die op ons afkomen met de open Bijbel hier antwoord mogen krijgen.

Van harte willen we de ouders oproepen om met de catechisanten mee te leven en hen ook te stimuleren het opgegevene te leren.

We doen ook een beroep op de jeugd om getrouw de lessen te volgen en ook mee te doen en de opgegeven stof te bestuderen. Als je elke dag een kwartier neemt om de opgegeven stof te bestuderen dan levert dat bij het overhoren geen enkel probleem op. Het is waar, het gaat om het hart. Maar het zal toch ook in het hoofd moeten komen, wil het in het hart terecht komen. Althans, dat is de gewone weg die God gaat met mensen. In het voorwoord van ‘Goddelijke Waarheden’ staat:

‘Wees nooit tevreden dat alleen uw oren gehoord hebben, maar sta ernaar de zaken in het hart te ondervinden’